UPISI u 1. razrede školska godina 2019./2020.

UPISI u 1. razrede školska godina 2019./2020.

UPISI u 1. razrede školska godina 2019./2020.

Komentari isključeni za UPISI u 1. razrede školska godina 2019./2020.

 

 

 

 

 

Nas ovoj stranici nalaze se poveznice na najvažnije dokumente kojima su definirana pravila po kojima će se provoditi upisi učenika u 1. razrede za školsku godinu 2019./2020.

1.Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole za školsku godinu 2019./2020.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_53_1020.html

 

2. Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole – vrijedi od 2015. godine

https://mzo.hr/sites/default/files/migrated/pravilnik_o_elementima_i_kriterijima_final.pdf

 

3. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE – vrijedi od svibnja 2017.

 

Na temelju članka 22., stavka 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012. 86/2012., 94/2013., 152/2014. i 7/2017.) ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

Članak 1.

U Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (»Narodne novine«, broj 49/15) naslov iznad članka 22. i članak 22. brišu se.

Članak 2.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Ovisno o tome što je propisano za određeni program obrazovanja, kandidat koji se upisuje u programe za koje je posebnim propisima i mjerilima određeno obvezno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, pri upisu u program obvezno dostavlja potvrdu nadležnoga školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za propisani program ili liječničku svjedodžbu medicine rada.

(2) Iznimno, kandidat koji u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavlja školi najkasnije do kraja prvoga polugodišta prvoga razreda.«

Članak 3.

Naslov iznad članka 25. i članak 25. brišu se.

Članak 4.

U članku 26. stavci 1., 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 1., mijenja se i glasi:

»(1) Kandidat koji upisuje program obrazovanja za vezane obrte dužan je, pri upisu ili najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda, dostaviti školi liječničku svjedodžbu medicine rada i sklopljen ugovor o naukovanju.«

Dosadašnji stavci 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/17-06/00053

Urbroj: 533-25-17-0001

Zagreb, 9. svibnja 2017.

Ministar
prof. dr. sc. Pavo Barišić, v. r.

About the author:

Back to Top